Supportcenter

HELPDESK - HELPDESK FOR SOCIALE TJENESTER OM EU-MIDLER

Italien

Undersøgelse

De midler, der er til rådighed for Italien i programmeringsperioden 2021-2027, er beskrevet i Partnerskabsaftale 2021-2027. For denne syvårige periode har Italien 74 067 329 380 EUR til rådighed fra EFRU, ESF+ og JTF, hvortil skal lægges 987 290 803 EUR fra FEAMPA, i alt 75 054 620 183 EUR (42 697 750 649 EUR i EU-bidrag og 32 356 869 534 EUR i nationalt bidrag) til fordel for 10 nationale programmer, 38 regionale programmer og 4 programmer for de autonome provinser Bolzano og Trento.

Hertil kommer ressourcerne fra det europæiske territoriale samarbejde: Italien deltager i 19 Interreg-programmer med et samlet budget på 1.248.000.000 euro. Dette er det højeste beløb i alle tidligere programmeringsperioder.

De europæiske og nationale midler fra strukturfondene i perioden 2021-2027 fordeler sig som følger:

 • Mere udviklede regioner: 23,882 mia. euro (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet, de selvstyrende provinser Trento og Bolzano, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta og Veneto);
 • Regioner i forandring: (Abruzzo, Marche og Umbrien): 3,612 milliarder euro;
 • Mindre udviklede regioner: 46,575 mia. euro. (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardinien og Sicilien).

De vigtigste europæiske strukturfonde, der støtter samhørighedspolitikken for 2021-2027, er:

 1. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)) som har til formål at fremme den økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækst i de europæiske regioner og udjævne uligheder og ubalancer i udviklingen;
 2. Den Europæiske Socialfond plus (ESF+), som støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at opnå et højt og tilstrækkeligt beskæftigelsesniveau og en retfærdig og inklusiv social beskyttelse;
 3. Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFF), som fremmer bæredygtigt fiskeri og akvakultur, genopretning og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer, den blå økonomi i kyst-, ø- og indlandsområder, støtter udviklingen af fiskeri- og akvakultursamfund og bidrager til international forvaltning af sikre, sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have og oceaner;
 4. Fonden for en retfærdig overgang (JTF), som støtter områder, der står over for alvorlige socioøkonomiske udfordringer som følge af overgangsprocessen mod klimaneutralitet, og som ønsker at sætte regioner og mennesker i stand til at klare de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af denne overgang.  
 5. Samhørighedsfonden (FC), forbeholdt lande med en bruttonationalindkomst pr. indbygger på mindre end 90% af EU-gennemsnittet, blandt hvilke Italien ikke er medtaget.

RELEVANTE MÅL FOR UDBYDERE AF SOCIALE TJENESTEYDELSER

Pandemien har bidraget til at forværre forholdene for flere allerede sårbare befolkningsgrupper. De mest presserende udfordringer, især i Syd, er: unges og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, forebyggelse og bekæmpelse af skolefrafald, forhøjelse af niveauet for videregående uddannelser, styrkelse af færdigheder, især digitale færdigheder, gennem hele livet, bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, især af mindreårige, sundhedssystemets modstandsdygtighed, styrkelse af kultur og turisme i den økonomiske udvikling, for inklusion og social innovation.

Interventioner af særlig interesse for udbydere af sociale tjenesteydelser er dem, der falder ind under aftalens mål 4 om et mere socialt og inklusivt Europa, som fokuserer på følgende prioriteter:

 • Beskæftigelse;
 • uddannelse og erhvervsuddannelse;
 • Inklusion og social beskyttelse;
 • kultur og turisme.

Referenceprogrammerne for at nå disse mål er:

 • PN Skole og færdigheder;
 • NP Inklusion og fattigdom;
 • PN Unge, kvinder og arbejde;
 • NP-kultur;
 • PN Metro plus og mellemstore byer i Syd;
 • PN Lighed i sundhed.

Midler: EFRU, ESF+.

NATIONALE PROGRAMMER

Den italienske partnerskabsaftale indeholder bestemmelser om oprettelse af 10 nationale programmer, der har til formål at gennemføre følgende områder:

 • Skole og færdigheder;
 • Forskning, innovation og konkurrenceevne i forbindelse med den grønne og digitale omstilling;
 • Sikkerhed for lovlighed;
 • Lighed i sundhed;
 • Inklusion og bekæmpelse af fattigdom;
 • Unge mennesker, kvinder og arbejde;
 • Metro plus og mellemstore byer i Syd;
 • Kultur;
 • Kapacitet til samhørighed;
 • Just Transition Fund.

25,575 milliarder euro er reserveret til nationale programmer, som fordeler sig mellem europæisk finansiering og national medfinansiering.

En større del af midlerne, nemlig 48,492 mia. euro, vil i stedet gå til finansiering af de regionale programmer, som vil blive støttet af alle regioner og selvstyrende provinser.

Fordeling af midlerne i forhold til de nationale planer og det beløb, der er afsat til dem

PNMidlerAnvendelsesområdeI ALT (mio. EUR)*
Skole og færdighederEFRU; ESF+Hele det nationale område3.781,0
Forskning, innovation og konkurrenceevne i forbindelse med den grønne og digitale omstillingEFRUMindre udviklede regioner5.636,0
Sikkerhed for lovlighedEFRUMindre udviklede regioner235,3
Lighed i sundhedEFRU; ESF+Mindre udviklede regioner625,0
Inklusion og bekæmpelse af fattigdomEFRU; ESF+Hele det nationale område4.079,9
Unge, kvinder og arbejdeFSE+Hele det nationale område5.088,7
Metro Plus og mellemstore byer i SyditalienEFRU; ESF+Storbyer og mellemstore byer i Syditalien3.002,5
KulturEFRUMindre udviklede regioner648,3
SamhørighedsevneEFRU; ESF+Hele det nationale område1.267,4
Just Transition FundJTFTaranto og Sulcis Iglesiente1.211,3

* Tabellen omfatter både EU's og de nationale bidrag. Hertil kommer PN FEAMPA

DE RESSOURCER, DER ER TILDELT REGIONERNE TIL GENNEMFØRELSE AF DE NATIONALE PLANER

REGION TILDELTE RESSOURCER  (mio. EUR, andele inklusive EU- og nationale bidrag) REGION TILDELTE RESSOURCER(mio. EUR, andele inklusive EU- og nationale bidrag)
Abruzzo 1.087,6 P.A. i Bolzano 396,6
Basilicata 983,0 P.A. i Trent 340,7
Calabria 3.173,1 Piemonte 2.812,4
Campania 6.973,1 Puglia 5.577,3
Emilia Romagna 2.048,4 Sardinien 2.325,1
Friuli-Venezia G. 738,6 Sicilien 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toscana 2.312,5
Ligurien 1.087,5 Umbrien 813,4
Lombardiet 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Marked 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 I ALT 48.491,9

TEMATISKE KONCENTRATIONER

For at bidrage til at nå de vigtigste mål i EU-strategien opfordres medlemsstaterne til at koncentrere den finansielle støtte "om de interventioner, der giver den største merværdi" for at nå denne strategi.

Tematisk koncentration inden for EFRU/CF: Italien beslutter at respektere den tematiske koncentration på niveauet for de regionale kategorier

ESF+ tematisk koncentration: ESF+ lægger særlig vægt på social integration og unge (tematisk koncentration på henholdsvis 30% og 15%, jf. nedenstående tabel).

Medlemsstaten opfylder de tematiske koncentrationskrav   Procentdel ESF+-programmer, der er planlagt
Social integration 30,00%  NP Lighed på sundhedsområdet EFRU-ESF+, NP Inklusion og fattigdomsbekæmpelse EFRU-ESF+, PR Abruzzo ESF+, PR Campania ESF+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Venezia Giulia, ESF+, PR Lazio, ESF+, PR Ligurien ESF+, PR Lombardiet FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinien FSE+, PR Sicilien FSE+, PR Toscana FSE+
Støtte til de fattige 3,00% NP Inklusion og fattigdomsbekæmpelse EFRU-ESF+
Støtte til beskæftigelse af unge  15,00% NP Ungdom, kvinder og arbejde ESF+, PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardiet FSE+, PR Marche FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinien FSE+, PR Sicilien FSE+, PR Toscana FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise EFRU-ESF+, PR Puglia EFRU-FSE+, PR Calabria EFRU-ESF+, PR Basilicata EFRU-ESF+
Støtte til bekæmpelse af fattigdom barnlig 5,00% NP Skole og færdigheder EFRU-ESF+, NP Inklusion e bekæmpelse af fattigdom EFRU-ESF+
Opbygning af parternes kapacitet sociale og ngo'er 0,25% NP Skole og færdigheder EFRU-ESF+, NP Lighed i sundhed EFRU-ESF+, NP Iclusion og fattigdomsbekæmpelse EFRUSE+, NP Unge, kvinder og ESF+-arbejde PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinien FSE+, PR Sicilien FSE+, PR Toscana FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Puglia EFRU-ESF+, PR Calabria EFRU-ESF+, PR Basilicata EFRU-FSE+, PN Metro plus og mellemstore byer i Syditalien EFRU-ESF+, NP Kapacitet til at skabe sammenhæng i teknisk bistand EFRU-ESF+
 

KOORDINERING AF FORVALTNINGSNIVEAUER

På nationalt plan er den strategiske koordinering af samhørighedspolitikken fortsat placeret i Udvalg, der har til opgave at overvåge og ledsage gennemførelsen af programmerne (AP-udvalget), allerede etableret i 2014-2020. Formandskabet for AP-udvalget varetages af afdelingen for samhørighedspolitikker (oprettet under ministerrådets formandskab), som er den nationale koordineringsmyndighed for fondene under samhørighedspolitikken, af agenturet for territorial samhørighed (ACT) og af det nationale agentur for aktive arbejdsmarkedspolitikker (ANPAL).

Udvalget består af programforvaltningsmyndighederne, centraladministrationerne med ansvar for de horisontale principper, de nationale myndigheder med ansvar for at opfylde de gunstige betingelser, de nationale koordineringsmyndigheder for ETC-målet samt den interregionale koordinering af ETC, det institutionelle partnerskab (herunder UPI, ANCI og UNCEM) og økonomiske, sociale og af organisationer, der repræsenterer civilsamfundet, på grundlag af kriterier, der sikrer fuld overensstemmelse med den europæiske adfærdskodeks for partnerskaber. De kompetente generaldirektorater i Europa-Kommissionen inviteres til udvalgets møder.

PA-udvalget har sin egen territoriale og tematiske struktur i forhold til de særlige forhold i de områder og sektorspecifikke og horisontale temaer, der skal behandles. Det er opdelt i underudvalg (Underudvalg for Syditalien, Overvågning og kontrol og Underudvalg for Sociale rettigheder). Sidstnævnte, der vedrører ESF Plus-politikområderne, vil sikre en specifik overvågningsaktion for koordineringen af de nationale og regionale programmers aktioner. og vil mindst en gang om året fremlægge oplysninger om afgrænsningen og komplementariteten mellem ESF Plus og andre midler under PA eller andre fonde (f.eks. FAMI, ELFUL, PNRR).

For at sikre effektive koordineringsmekanismer mellem samhørighedspolitikken og PNRR og for at systematisere samhørighedspolitikkens foranstaltninger med dem, der støttes gennem genopretnings- og modstandsdygtighedsordningen, i en organisk og ensartet vision, skal der i udvalget oprettes et særligt teknisk bord, som mødes mindst to gange om året.

I programmeringen for 2021-2027 bekræfter EU-lovgivningen styrkelsen af partnerskabsprincippet, der allerede er gennemført i programmeringen for 2014-2020, med henblik på en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af midlerne. Med henblik herpå er det vigtigt at fremme den størst mulige inddragelse i hele programmeringscyklussen af sammenslutninger og repræsentanter for emner, der potentielt kan påvirkes af anvendelsen af samhørighedspolitikkens midler, eller som er vidensbærere og instanser, der kan støtte beslutningsprocesserne vedrørende anvendelsen af disse midler, for at sikre en informeret deltagelse og løbende drøftelser med henblik på at forbedre forberedelsen og gennemførelsen af aftalen og programmerne.

NYHEDER OG SÆRLIGT RELEVANTE ASPEKTER FOR DEN SOCIALE SEKTOR

Den nyhed, der berører alle sektorer, ikke kun den sociale sektor, er forenklingen af de tematiske mål (de 11 mål i programmeringen for 2014-2020 er blevet til 5 brede strategiske mål i 2021-27): Det er en nyhed, der gør det muligt for staterne at være mere fleksible i forbindelse med overførsel af ressourcer inden for deres egen indsats og at være mere effektive i deres anvendelse.

ESF+ er det vigtigste finansielle instrument til gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, og som noget nyt omfatter det forskellige programmer i programmeringen for 2014-2020, navnlig Den Europæiske Socialfond (ESF), initiativet for ungdomsbeskæftigelse (YEI), Den Europæiske Støttefond for de socialt dårligst stillede (FEAD), programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og EU's sundhedsprogram.

ESF+ lægger særlig vægt på social integration og unge (tematisk koncentration på henholdsvis 30% og 15%).

INITIATIVER TIL AT LETTE ADGANGEN TIL EU-MIDLER

Easy Europe →EUROPA GJORT NEMT

Stadier → FASI.biz 

Center for service og frivilligt arbejde → Infobandi CSVnet: udbud og finansieringsmuligheder for frivilligt arbejde og den tredje sektor

REFERENCER

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.