Centrul de asistență

HELPDESK - HELPDESK PENTRU SERVICII SOCIALE PRIVIND FONDURILE UE

Italia

Sondaj

Resursele de care dispune Italia pentru perioada de programare 2021-2027 sunt descrise în Acordul de parteneriat 2021-2027. Pentru această perioadă de șapte ani, Italia are la dispoziție 74 067 329 380 de euro din FEDR, FSE+ și FCM, la care se adaugă 987 290 803 de euro din FEAMPA, pentru un total de 75 054 620 183 de euro (42 697 750 649 de euro din contribuția UE și 32 356 869 534 de euro din contribuția națională), în favoarea a 10 programe naționale, 38 de programe regionale și 4 programe ale provinciilor autonome Bolzano și Trento.

La acestea se adaugă resursele cooperării teritoriale europene: Italia participă la 19 programe Interreg, cu un buget total de 1.248.000.000 de euro. Aceasta este cea mai mare sumă din toate perioadele de programare anterioare.

Resursele europene și naționale ale fondurilor structurale 2021-2027 sunt distribuite după cum urmează:

 • Regiunile mai dezvoltate: 23,882 miliarde EUR (Emilia-Romagna, Friuli-Veneția Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, provinciile autonome Trento și Bolzano, Piemont, Toscana, Valle d'Aosta și Veneto);
 • Regiuni în tranziție: 3,612 miliarde de euro; (Abruzzo, Marche și Umbria);
 • Regiunile mai puțin dezvoltate: 46,575 miliarde EUR. (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardinia și Sicilia).

Principalele fonduri structurale europene care sprijină politica de coeziune 2021-2027 sunt:

 1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)) care are ca obiectiv promovarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în regiunile europene și atenuarea disparităților și a dezechilibrelor de dezvoltare;
 2. Fondul social european plus (FSE+), care sprijină statele membre în realizarea unor niveluri ridicate și adecvate de ocupare a forței de muncă și a unei protecții sociale echitabile și favorabile incluziunii;
 3. Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură (EMFF), care promovează pescuitul și acvacultura durabile, refacerea și conservarea resurselor biologice acvatice, economia albastră în zonele de coastă, insulare și interioare, sprijină dezvoltarea comunităților din domeniul pescuitului și acvaculturii și contribuie la guvernanța internațională pentru mări și oceane sigure, securizate, curate și gestionate în mod durabil;
 4. Fondul de tranziție echitabilă (Just Transition Fund - JTF), care sprijină teritoriile care se confruntă cu provocări socio-economice serioase generate de procesul de tranziție către neutralitatea climatică și dorește să permită regiunilor și oamenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu care decurg din această tranziție.  
 5. Fondul de Coeziune (FC), rezervat țărilor cu un venit național brut pe cap de locuitor mai mic de 90% din media UE, printre care nu se numără și Italia.

OBIECTIVE RELEVANTE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE

Pandemia a contribuit la agravarea condițiilor mai multor grupuri deja vulnerabile ale populației. Provocările cele mai presante, în special în sud, sunt: participarea tinerilor și a femeilor pe piața muncii; prevenirea și combaterea abandonului școlar timpuriu; creșterea nivelului de educație terțiară; consolidarea competențelor, în special a celor digitale, pe tot parcursul vieții; lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, în special a minorilor; rezistența sistemului de sănătate; consolidarea culturii și a turismului în dezvoltarea economică, pentru incluziune și inovare socială.

Intervențiile care prezintă un interes deosebit pentru furnizorii de servicii sociale sunt cele care se încadrează în OBIECTIVUL 4 al Acordului, pentru O EUROPĂ MAI SOCIALĂ ȘI MAI INCLUZIVĂ, care se concentrează pe următoarele priorități:

 • Ocupația;
 • educație și formare profesională;
 • Incluziune și protecție socială;
 • cultură și turism.

Programele de referință pentru atingerea acestor obiective sunt:

 • PN Școala și competențele;
 • NP Incluziune și sărăcie;
 • PN Tinerii, femeile și munca;
 • Cultura NP;
 • PN Metro plus și orașele medii din sudul țării;
 • PN Echitate în sănătate.

Fonduri: FEDR, FSE+.

PROGRAME NAȚIONALE

Acordul de parteneriat italian prevede stabilirea a 10 programe naționale (PN), care vizează implementarea următoarelor domenii:

 • Școală și competențe;
 • Cercetare, inovare și competitivitate pentru tranziția ecologică și digitală;
 • Securitatea pentru legalitate;
 • Echitatea în domeniul sănătății;
 • Incluziunea și lupta împotriva sărăciei;
 • Tinerii, femeile și munca;
 • Metro plus și orașe medii din sud;
 • Cultură;
 • Capacitatea de coeziune;
 • Fondul Just Transition Fund.

25,575 de miliarde de euro sunt rezervate pentru programele naționale între finanțarea europeană și cofinanțarea națională.

În schimb, o cotă mai mare de resurse, în valoare de 48,492 miliarde de euro, va fi destinată finanțării programelor regionale, care vor fi promovate de toate regiunile și provinciile autonome.

Repartizarea fondurilor în raport cu planurile naționale și suma alocată acestora

PNFonduriDomeniul de aplicareTOTALURI (milioane EUR)*
Școală și competențeFEDR; FSE+.Întregul teritoriu național3.781,0
Cercetare, inovare și competitivitate pentru tranziția ecologică și digitalăFEDRRegiuni mai puțin dezvoltate5.636,0
Securitatea pentru legalitateFEDRRegiuni mai puțin dezvoltate235,3
Echitate în domeniul sănătățiiFEDR; FSE+.Regiuni mai puțin dezvoltate625,0
Incluziune și lupta împotriva sărăcieiFEDR; FSE+.Întregul teritoriu național4.079,9
Tinerii, femeile și muncaFSE+Întregul teritoriu național5.088,7
Metro Plus și orașe mijlocii din sudFEDR; FSE+.Orașe metropolitane și orașe mijlocii din sud3.002,5
CulturăFEDRRegiuni mai puțin dezvoltate648,3
Capacitatea de coeziuneFEDR; FSE+.Întregul teritoriu național1.267,4
Fondul Just TransitionJTFTaranto și Sulcis Iglesiente1.211,3

* Tabelul include atât contribuțiile UE, cât și cele naționale. La acestea se adaugă contribuția PN FEAMPA

RESURSELE ALOCATE REGIUNILOR PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PLANURILOR NAȚIONALE

REGIUNEA RESURSE ALOCATE  (în milioane de euro, cote care includ contribuțiile UE și naționale) REGIUNEA RESURSE ALOCATE(în milioane de euro, cote care includ contribuțiile UE și naționale)
Abruzzo 1.087,6 P.A. din Bolzano 396,6
Basilicata 983,0 P.A. din Trent 340,7
Calabria 3.173,1 Piedmont 2.812,4
Campania 6.973,1 Puglia 5.577,3
Emilia Romagna 2.048,4 Sardinia 2.325,1
Friuli-Veneția G. 738,6 Sicilia 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toscana 2.312,5
Liguria 1.087,5 Umbria 813,4
Lombardia 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Piața 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 TOTAL 48.491,9

CONCENTRĂRI TEMATICE

Pentru a contribui la realizarea principalelor obiective ale strategiei Uniunii, statele membre sunt invitate să concentreze sprijinul financiar "asupra intervențiilor care aduc cea mai mare valoare adăugată" la realizarea acestei strategii.

Concentrarea tematică FEDR/CF: Italia decide să respecte concentrarea tematică la nivelul categoriilor regionale.

Concentrarea tematică FSE+: FSE+ acordă o atenție deosebită incluziunii sociale și tinerilor (concentrare tematică de 30% și, respectiv, 15%, conform tabelului de mai jos).

Statul membru respectă cerințele privind concentrarea tematică   Procentul Programe FSE+ prevăzute
Incluziune socială 30,00%  NP Echitate în domeniul sănătății FEDR-FESR+, NP Incluziune și combaterea sărăciei FEDR-FESR+, PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Veneția Giulia, FSE+, PR Lazio, FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardinia FSE+, PR Sicilia FSE+, PR Toscana FSE+.
Sprijin pentru cei săraci 3,00% NP Incluziune și combaterea sărăciei FEDR-FESR+
Sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor  15,00% NP Tineret, femei și muncă FSE+, PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR Piedmont FSE+, PR Sardinia FSE+, PR Sicilia FSE+, PR Toscana FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise FEDR-FSE+, PR Puglia FEDR-FSE+, PR Calabria FEDR-FSE+, PR Basilicata FEDR-FSE+, PR Basilicata
Sprijin pentru lupta împotriva sărăciei infantilă 5,00% NP Școală și competențe FEDR-FESR+, NP Incluziune e lupta împotriva sărăciei FEDR-FESR+
Consolidarea capacităților părților sociale și ONG-uri 0,25% NP Școală și competențe FEDR-FESR+, NP Echitate în sănătate FEDR-FSE+, PN Incluziune și combaterea sărăciei FEDRSE+, NP Tineretul, femeile și activitatea FSE+ PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardinia FSE+, PR Sicilia FSE+, PR Toscana FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Puglia ERDF-ESF+, PR Calabria ERDF-ESF+, PR Basilicata FEDR-FSE+, PN Metro plus și orașe mijlocii din sudul țării FEDR-FESR+, NP Capacitatea de coeziune a AT FEDR-FESR+, NP
 

COORDONAREA NIVELURILOR DE GUVERNANȚĂ

La nivel național, sediul de coordonare strategică a politicii de coeziune rămâne confirmat în Comitetul cu funcții de monitorizare și de însoțire a implementării programelor (Comitetul AP), deja stabilite în perioada 2014-2020. Comitetul AP este prezidat de Departamentul pentru Politici de Coeziune (înființat în cadrul Președinției Consiliului de Miniștri), în calitate de Autoritate Națională de Coordonare a Fondurilor Politicii de Coeziune, de Agenția pentru Coeziune Teritorială (ACT) și de Agenția Națională pentru Politici Active de Muncă (ANPAL).

Comitetul este alcătuit din autoritățile de gestionare a programului, administrațiile centrale responsabile pentru principiile orizontale, autoritățile naționale responsabile pentru îndeplinirea condițiilor favorabile, autoritățile naționale de coordonare a obiectivului CTE, precum și coordonarea interregională a CTE, parteneriatul instituțional (inclusiv UPI, ANCI și UNCEM) și organizațiile economico-sociale și organizațiile care reprezintă societatea civilă, pe baza unor criterii care asigură coerența deplină cu Codul european de conduită pentru parteneriate. DG-urile competente ale Comisiei Europene sunt invitate la reuniunile comitetului.

Comitetul AP are propriile sale articulații teritoriale și tematice, în raport cu specificul zonelor și al temelor sectoriale și orizontale care urmează să fie abordate. Acesta este împărțit în subcomitete (Subcomitetele pentru Italia de Sud, Monitorizare și control și Drepturile sociale). Acesta din urmă, care se referă la domeniile de politică ale FSE Plus, va garanta o acțiune de monitorizare specifică pentru coordonarea acțiunilor programelor naționale și regionale. și va furniza cel puțin o dată pe an informații privind delimitarea și complementaritatea FSE Plus cu alte fonduri ale AP sau cu alte fonduri (cum ar fi FAMI, FEADR, PNRR).

Pentru a garanta mecanisme eficiente de coordonare între politica de coeziune și PNRR și pentru a sistematiza, într-o viziune organică și unitară, acțiunile politicii de coeziune cu cele sprijinite prin intermediul dispozitivului de redresare și reziliență, înființarea în cadrul Comitetului a unei mese tehnice dedicate, care se va reuni cel puțin de două ori pe an.

În programarea 2021-2027, legislația europeană confirmă consolidarea principiului parteneriatului deja implementat în programarea 2014-2020, pentru o implementare eficientă și eficace a fondurilor. În acest scop, este esențial să se promoveze o incluziune maximă, pe parcursul întregului ciclu de programare, a asociațiilor și reprezentanților subiecților potențial influențați de utilizarea fondurilor politicii de coeziune sau care sunt purtători de cunoștințe și instanțe de sprijin pentru procesele decizionale care privesc utilizarea acestor fonduri, pentru a garanta o participare informată și o discuție continuă în vederea îmbunătățirii pregătirii și punerii în aplicare a acordului și a programelor.

NOUTĂȚI ȘI ASPECTE DEOSEBIT DE RELEVANTE PENTRU SECTORUL SOCIAL

Noutatea care afectează toate sectoarele, nu doar cel social, este simplificarea obiectivelor tematice (cele 11 obiective din programarea 2014-2020 au devenit 5 obiective strategice generale în cea pentru 2021-27): este o noutate care permite statelor să fie mai flexibile în transferul de resurse în cadrul propriei acțiuni și să fie mai eficiente în utilizarea lor.

FSE+ este principalul instrument financiar pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și, aceasta este noutatea, include diverse programe din programarea 2014-2020, în special Fondul social european (FSE), Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), Fondul european de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate (FEAD), Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și Programul european de sănătate.

FSE+ acordă o atenție deosebită incluziunii sociale și tinerilor (concentrare tematică de 30% și, respectiv, 15%).

INIȚIATIVE PENTRU FACILITAREA ACCESULUI LA FONDURILE UE

Easy Europe →EUROPA FĂCUTĂ UȘOR

Etape → FASI.biz 

Centrul de servicii și voluntariat → Infobandi CSVnet: licitații și oportunități de finanțare pentru voluntariat și sectorul terțiar

REFERINȚE

 • Acord de parteneriat -Acorduri de parteneriat privind fondurile UE 2021-2027 | European Commission (europa.eu)
 • Ministru pentru Sud și Coeziune Teritorială: www.ministroperilsud.gov.it în cadrul acestui site este posibil să se detecteze strategia
 • Agenția de Coeziune Teritorială: Agenția de Coeziune Teritorială: include o secțiune de știri de la Programe și una dedicată programelor operaționale gestionate de agenție (PON Guvernanță și capacitate instituțională, PON Orașe metropolitane). Secțiunea de documentație include cele mai relevante documente privind politica de coeziune.
 • Centrul de servicii și voluntariat: Infobandi CSVnet: licitații și oportunități de finanțare pentru voluntariat și sectorul terțiar
 • Ministerul Muncii și Politicilor Sociale: Europa și fondurile europene  conține o secțiune dedicată Europei și fondurilor europene
 • Deschideți portalul coeziunii: OpenCoesione pentru a monitoriza evoluția proiectelor și a cheltuielilor, dar și toate programele aprobate și referințele acestora.

Suport HELPDESK

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă ajutorul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Suport HELPDESK

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.