Ondersteuningscentrum

HELPDESK - HELPDESK SOCIALE DIENSTEN OVER EU-FONDSEN

Italië

Enquête

De middelen die Italië voor de programmeringsperiode 2021-2027 ter beschikking staan, worden beschreven in Partnerschapsovereenkomst 2021-2027. Voor deze periode van zeven jaar heeft Italië 74.067.329.380 euro beschikbaar uit het EFRO, ESF+ en JTF, waaraan 987.290.803 euro uit het FEAMPA moet worden toegevoegd, voor een totaalbedrag van 75.054.620.183 euro (42.697.750.649 euro EU-bijdrage en 32.356.869.534 euro nationale bijdrage), ten gunste van 10 nationale programma's, 38 regionale programma's en 4 programma's van de autonome provincies Bolzano en Trento.

Daarbij komen nog de middelen van de Europese territoriale samenwerking: Italië neemt deel aan 19 Interreg-programma's, met een totale begroting van 1.248.000.000 euro. Dit is het hoogste bedrag van alle voorgaande programmeringsperioden.

De Europese en nationale middelen van de structuurfondsen 2021-2027 zijn als volgt verdeeld:

 • Meer ontwikkelde regio's: 23,882 miljard euro (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurië, Lombardije, de autonome provincies Trento en Bolzano, Piemonte, Toscane, Valle d'Aosta en Veneto);
 • Regio's in overgang: 3,612 miljard euro; (Abruzzo, Marche en Umbrië);
 • Minder ontwikkelde regio's: 46,575 miljard euro. (Basilicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië).

De belangrijkste Europese structuurfondsen die het cohesiebeleid 2021-2027 ondersteunen zijn:

 1. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) die tot doel heeft de economische en werkgelegenheidsgroei van de Europese regio's te bevorderen en de verschillen en onevenwichtigheden in de ontwikkeling weg te werken;
 2. Het Europees Sociaal Fonds plus (ESF+), die de lidstaten ondersteunt bij het bereiken van hoge en adequate werkgelegenheidsniveaus en eerlijke en inclusieve sociale bescherming;
 3. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZV)die duurzame visserij en aquacultuur, herstel en instandhouding van aquatische biologische rijkdommen, de blauwe economie in kust-, eiland- en binnengebieden bevordert, de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen ondersteunt, bijstand verleent bij internationaal bestuur voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen;
 4. Het Fonds voor een rechtvaardige overgang (JTF)die gebieden ondersteunt die met ernstige sociaaleconomische uitdagingen worden geconfronteerd als gevolg van het overgangsproces naar klimaatneutraliteit en die regio's en mensen in staat wil stellen de sociale, economische en milieugevolgen van deze overgang het hoofd te bieden.  
 5. Het Cohesiefonds (FC)gereserveerd voor landen met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 90% van het EU-gemiddelde, waaronder Italië niet valt.

RELEVANTE DOELSTELLINGEN VOOR SOCIALE DIENSTVERLENERS

De pandemie heeft bijgedragen tot een verslechtering van de omstandigheden van verscheidene reeds kwetsbare bevolkingsgroepen. De meest urgente uitdagingen, met name in het zuiden, zijn: de participatie van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt; het voorkomen en bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten; het verhogen van het niveau van het tertiair onderwijs; het versterken van vaardigheden, met name digitale, gedurende het hele leven; het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting, met name van minderjarigen; de veerkracht van het gezondheidsstelsel; het versterken van cultuur en toerisme in de economische ontwikkeling, voor insluiting en sociale innovatie.

Interventies die van bijzonder belang zijn voor sociale dienstverleners zijn die welke vallen onder doelstelling 4 van de overeenkomst, voor een meer sociaal en solidair Europa, die gericht zijn op de volgende prioriteiten:

 • Beroep;
 • onderwijs en opleiding;
 • Integratie en sociale bescherming;
 • cultuur en toerisme.

De referentieprogramma's voor het bereiken van deze doelstellingen zijn:

 • PN School en vaardigheden;
 • NP Inclusie en armoede;
 • PN Jongeren, vrouwen en werk;
 • NP Cultuur;
 • PN Metro plus en middelgrote steden in het zuiden;
 • PN Gelijkheid in gezondheid.

Fondsen: EFRO, ESF+.

NATIONALE PROGRAMMA'S

De Italiaanse partnerschapsovereenkomst voorziet in de vaststelling van 10 nationale programma's (NP), gericht op de uitvoering van de volgende gebieden:

 • School en vaardigheden;
 • Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen voor de groene en digitale transitie;
 • Veiligheid voor legaliteit;
 • Gelijkheid in gezondheid;
 • Integratie en armoedebestrijding;
 • Jongeren, vrouwen en werk;
 • Metro plus en middelgrote steden in het zuiden;
 • Cultuur;
 • Capaciteit voor cohesie;
 • Just Transition Fund.

25,575 miljard euro is gereserveerd voor nationale programma's, verdeeld over Europese financiering en nationale medefinanciering.

Een groter deel van de middelen, namelijk 48,492 miljard euro, zal daarentegen gaan naar de financiering van de Regionale Programma's, die door alle Gewesten en Autonome Provincies zullen worden gepromoot.

Verdeling van de middelen over de nationale plannen en het daaraan toegewezen bedrag

PNFondsenToepassingsgebiedTOTAAL (miljoen euro)*
School en vaardighedenEFRO; ESF+Het hele nationale grondgebied3.781,0
Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen voor de groene en digitale transitieEFROMinder ontwikkelde regio's5.636,0
Zekerheid voor wettigheidEFROMinder ontwikkelde regio's235,3
Gelijkheid in gezondheidEFRO; ESF+Minder ontwikkelde regio's625,0
Integratie en armoedebestrijdingEFRO; ESF+Het hele nationale grondgebied4.079,9
Jongeren, vrouwen en werkFSE+Het hele nationale grondgebied5.088,7
Metro Plus en middelgrote steden in het zuidenEFRO; ESF+Metropolen en middelgrote steden in het zuiden3.002,5
CultuurEFROMinder ontwikkelde regio's648,3
CohesievermogenEFRO; ESF+Het hele nationale grondgebied1.267,4
Just Transition FondsJTFTaranto en Sulcis Iglesiente1.211,3

* De tabel bevat zowel EU- als nationale bijdragen. Daarbij komt nog de PN FEAMPA

DE AAN DE REGIO'S TOEGEWEZEN MIDDELEN VOOR DE UITVOERING VAN DE NATIONALE PLANNEN

REGIO TOEGEWEZEN MIDDELEN  (miljoen euro, aandelen inclusief EU- en nationale bijdragen) REGIO TOEGEWEZEN MIDDELEN(miljoen euro, aandelen inclusief EU- en nationale bijdragen)
Abruzzo 1.087,6 P.A. van Bolzano 396,6
Basilicata 983,0 P.A. van Trent 340,7
Calabrië 3.173,1 Piemonte 2.812,4
Campania 6.973,1 Puglia 5.577,3
Emilia Romagna 2.048,4 Sardinië 2.325,1
Friuli-Venezia G. 738,6 Sicilië 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toscane 2.312,5
Ligurië 1.087,5 Umbrië 813,4
Lombardije 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Markt 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 TOTAAL 48.491,9

THEMATISCHE CONCENTRATIES

Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de belangrijkste doelstellingen van de strategie van de Unie wordt de lidstaten verzocht de financiële steun te concentreren "op de maatregelen die de grootste meerwaarde opleveren" voor de verwezenlijking van deze strategie.

Thematische concentratie EFRO/CF: Italië besluit de thematische concentratie op het niveau van de regionale categorieën te respecteren.

Thematische concentratie ESF+: Het ESF+ besteedt bijzondere aandacht aan sociale inclusie en jongeren (thematische concentratie van respectievelijk 30% en 15%, volgens onderstaande tabel).

De lidstaat voldoet aan de eisen inzake thematische concentratie   Percentage Voorziene ESF+-programma's
Sociale integratie 30,00%  NP Gelijkheid in de gezondheidszorg EFRO-ESF+, NP Integratie en armoedebestrijding EFRO-ESF+, PR Abruzzo ESF+, PR Campania ESF+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Venezia Giulia, ESF+, PR Lazio, ESF+, PR Ligurië ESF+, PR Lombardije FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinië FSE+, PR Sicilië FSE+, PR Toscane FSE+.
Steun voor de armen 3,00% NP Integratie en armoedebestrijding EFRO-ESF+
Steun voor werkgelegenheid voor jongeren  15,00% NP Jongeren, vrouwen en werk ESF+, PR Abruzzen FSE+, PR Campanië FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardije FSE+, PR Marche FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinië FSE+, PR Sicilië FSE+, PR Toscane FSE+, PR Umbrië FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise EFRO-ESF+, PR Puglia EFRO-FSE+, PR Calabrië EFRO-ESF+, PR Basilicata EFRO-ESF+
Steun voor de strijd tegen armoede infantiel 5,00% NP School en vaardigheden EFRO-ESF+, NP Integratie e armoedebestrijding EFRO-ESF+
Capaciteitsopbouw van de partijen sociale en NGO's 0,25% NP School en vaardigheden EFRO-ESF+, NP Gelijkheid in gezondheid EFRO-ESF+, NP-uitsluiting en armoedebestrijding EFROSE+, NP Jongeren, vrouwen en ESF+-werk PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Ligurië FSE+, PR Lombardije FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinië FSE+, PR Sicilië FSE+, PR Toscane FSE+, PR Umbrië FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Puglia EFRO-ESF+, PR Calabrië EFRO-ESF+, PR Basilicata EFRO-FSE+, PN Metro plus en middelgrote steden in het zuiden EFRO-ESF+, NP Capaciteit voor TB-cohesie EFRO-ESF+
 

COÖRDINATIE VAN BESTUURSNIVEAUS

Op nationaal niveau blijft de zetel van de strategische coördinatie van het cohesiebeleid bevestigd in Comité voor het toezicht op en de begeleiding van de uitvoering van de programma's (AP-comité), reeds ingesteld in 2014-2020. Het AP-comité wordt voorgezeten door het departement voor cohesiebeleid (opgericht binnen het voorzitterschap van de Raad van Ministers), als nationale coördinatieautoriteit van de fondsen van het cohesiebeleid, door het agentschap voor territoriale samenhang (ACT) en door het nationaal agentschap voor actief arbeidsmarktbeleid (ANPAL).

Het comité bestaat uit de beheersautoriteiten van het programma, de centrale overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de horizontale beginselen, de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de voorwaarden, de nationale coördinatieautoriteiten van de ETC-doelstelling en de interregionale coördinatie van de ETC, het institutionele partnerschap (waaronder UPI, ANCI en UNCEM) en de sociaal-economische en door organisaties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, op basis van criteria die volledige overeenstemming met de Europese gedragscode voor partnerschappen waarborgen. De bevoegde DG's van de Europese Commissie worden voor de vergaderingen van het Comité uitgenodigd.

Het Comité voor de PA heeft zijn eigen territoriale en thematische geledingen, in verband met de specifieke kenmerken van de gebieden en de sectorale en horizontale thema's die moeten worden behandeld. Het is onderverdeeld in subcomités (Subcomités voor Zuid-Italië, Toezicht en controle en Sociale rechten). Deze laatste, die betrekking heeft op de beleidsterreinen van het ESF Plus, zal een specifieke monitoringactie voor de coördinatie van de acties van de nationale en regionale programma's waarborgen. en zal ten minste eenmaal per jaar informatie verstrekken over de afbakening en de complementariteit van het ESF Plus met andere fondsen van het PA of met andere fondsen (zoals het FAMI, het ELFPO, het PNRR).

Teneinde doeltreffende coördinatiemechanismen tussen het cohesiebeleid en het PNRR te waarborgen en de acties van het cohesiebeleid en de via het instrument voor herstel en veerkracht ondersteunde acties te systematiseren in een organische en unitaire visie, wordt in het comité een speciale technische tafel ingesteld die ten minste tweemaal per jaar bijeenkomt.

In de programmering 2021-2027 bevestigt de Europese wetgeving de versterking van het reeds in de programmering 2014-2020 ingevoerde partnerschapsbeginsel met het oog op een doeltreffende en efficiënte uitvoering van de fondsen. Daartoe is het van essentieel belang dat gedurende de gehele programmeringscyclus een maximale betrokkenheid wordt bevorderd van de verenigingen en vertegenwoordigers van subjecten die mogelijk invloed ondervinden van het gebruik van de middelen van het cohesiebeleid of die dragers zijn van kennis en steun voor de besluitvormingsprocessen die betrekking hebben op het gebruik van deze middelen, teneinde een geïnformeerde deelname en een permanente discussie te garanderen die gericht is op de verbetering van de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst en de programma's.

NIEUWS EN BIJZONDER RELEVANTE ASPECTEN VOOR DE SOCIALE SECTOR

De nieuwigheid die alle sectoren betreft, niet alleen de sociale, is de vereenvoudiging van de thematische doelstellingen (de 11 doelstellingen van de programmering 2014-2020 werden 5 brede strategische doelstellingen in de programmering 2021-27): het is een nieuwigheid die de staten in staat stelt flexibeler te zijn bij de overdracht van middelen binnen hun eigen actie en deze efficiënter te gebruiken.

Het ESF+ is het belangrijkste financiële instrument voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, en, dat is nieuw, het omvat verschillende programma's van de programmering 2014-2020, met name het Europees Sociaal Fonds (ESF), het initiatief voor de werkgelegenheid van jongeren (JEI), het Europees Steunfonds voor de meest behoeftigen (FEAD), het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het gezondheidsprogramma van de EU.

Het ESF+ besteedt bijzondere aandacht aan sociale inclusie en jongeren (thematische concentratie van respectievelijk 30% en 15%).

INITIATIEVEN OM DE TOEGANG TOT EU-FONDSEN TE VERGEMAKKELIJKEN

Gemakkelijk Europa →EUROPA GEMAKKELIJK GEMAAKT

Stadia → FASI.biz 

Diensten- en vrijwilligerscentrum → Infobandi CSVnet: aanbestedingen en financieringsmogelijkheden voor vrijwilligerswerk en de derde sector

REFERENTIES

 • Partnerschapsovereenkomst -Partnerschapsovereenkomsten over EU-middelen 2021-2027 | Europese Commissie (europa.eu)
 • Minister van het Zuiden en Territoriale Cohesie: www.ministroperilsud.gov.it binnen deze site is het mogelijk om de strategie te ontdekken
 • Agentschap voor territoriale cohesie: Agentschap voor territoriale cohesie: omvat een nieuwsrubriek van de programma's en een rubriek die gewijd is aan de operationele programma's die door het agentschap worden beheerd (PON Bestuur en institutionele capaciteit, PON Metropolitane steden). De afdeling documentatie bevat de meest relevante documenten over het cohesiebeleid.
 • Service en Vrijwilligerscentrum: Infobandi CSVnet: aanbestedingen en financieringsmogelijkheden voor vrijwilligerswerk en de derde sector
 • Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid: Europa en Europese fondsen  bevat een sectie gewijd aan Europa en de Europese fondsen
 • Open cohesie portaal: OpenCoesione de voortgang van projecten en uitgaven, maar ook alle goedgekeurde programma's en hun referenties te volgen.

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

HELPDESK Ondersteuning

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.