Centrum podpory

HELPDESK - HELPDESK PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY K FONDŮM EU

Itálie

Průzkum

Zdroje, které má Itálie k dispozici na programové období 2021-2027, jsou popsány v dokumentu Dohoda o partnerství 2021-2027. Na toto sedmileté období má Itálie k dispozici 74 067 329 380 eur z EFRR, ESF+ a JTF, k nimž je třeba připočítat 987 290 803 eur z FEAMPA, celkem tedy 75 054 620 183 eur (42 697 750 649 eur příspěvku EU a 32 356 869 534 eur národního příspěvku), a to ve prospěch 10 národních programů, 38 regionálních programů a 4 programů autonomních provincií Bolzano a Trento.

K tomu se přidávají zdroje Evropské územní spolupráce: Itálie se účastní 19 programů Interreg s celkovým rozpočtem 1 248 000 000 eur. To je nejvyšší částka ze všech předchozích programových období.

Evropské a národní zdroje strukturálních fondů na období 2021-2027 jsou rozděleny takto:

 • Vyspělejší regiony: 23,882 miliardy EUR (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurie, Lombardie, autonomní provincie Trento a Bolzano, Piemont, Toskánsko, Valle d'Aosta a Benátsko);
 • Přechodné regiony: (Abruzzo, Marche a Umbria);
 • Méně rozvinuté regiony: 46,575 miliardy EUR. (Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Molise, Apulie, Sardinie a Sicílie).

Hlavní evropské strukturální fondy podporující politiku soudržnosti na období 2021-2027 jsou:

 1. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)) jehož cílem je podpora hospodářského růstu a růstu zaměstnanosti v evropských regionech a vyrovnávání rozdílů a nerovnováhy ve vývoji;
 2. Evropský sociální fond plus (ESF+), který podporuje členské státy v dosahování vysoké a přiměřené úrovně zaměstnanosti a spravedlivé a inkluzivní sociální ochrany;
 3. Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (EMFF), která podporuje udržitelný rybolov a akvakulturu, obnovu a zachování vodních biologických zdrojů, modrou ekonomiku v pobřežních, ostrovních a vnitrozemských oblastech, podporuje rozvoj rybářských a akvakulturních komunit a napomáhá mezinárodní správě pro bezpečná, zabezpečená, čistá a udržitelně spravovaná moře a oceány;
 4. Fond spravedlivého přechodu (JTF), která podporuje území, jež čelí vážným socioekonomickým výzvám vyplývajícím z procesu přechodu ke klimatické neutralitě, a chce umožnit regionům a lidem čelit sociálním, hospodářským a environmentálním dopadům vyplývajícím z tohoto přechodu.  
 5. Fond soudržnosti (FK), vyhrazené pro země s hrubým národním důchodem na obyvatele nižším než 90% průměru EU, mezi něž Itálie nepatří.

RELEVANTNÍ CÍLE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pandemie přispěla ke zhoršení situace několika již tak zranitelných skupin obyvatelstva. Nejnaléhavějšími úkoly, zejména na jihu, jsou: účast mladých lidí a žen na trhu práce; prevence a boj proti předčasnému ukončování školní docházky; zvyšování úrovně terciárního vzdělávání; posilování dovedností, zejména digitálních, v průběhu celého života; boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména nezletilých; odolnost zdravotnického systému; posílení kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, pro začlenění a sociální inovace.

Pro poskytovatele sociálních služeb jsou zvláště zajímavé intervence spadající pod CÍL 4 Dohody o sociálnější a inkluzivnější Evropě, které se zaměřují na následující priority:

 • Povolání;
 • vzdělání a školení;
 • Začlenění a sociální ochrana;
 • kultura a cestovní ruch.

Referenční programy pro dosažení těchto cílů jsou:

 • PN Škola a dovednosti;
 • NP Začlenění a chudoba;
 • PN Mládež, ženy a práce;
 • Kultura NP;
 • PN Metro plus a střední města na jihu;
 • PN Rovnost ve zdravotnictví.

Finanční prostředky: EFRR, ESF+.

NÁRODNÍ PROGRAMY

Italská dohoda o partnerství stanoví vytvoření 10 národních programů (NP) zaměřených na provádění následujících oblastí:

 • Škola a dovednosti;
 • Výzkum, inovace a konkurenceschopnost pro ekologický a digitální přechod;
 • Zabezpečení legality;
 • Rovnost v oblasti zdraví;
 • Začlenění a boj proti chudobě;
 • Mladí lidé, ženy a práce;
 • Metro plus a středně velká města na jihu;
 • Kultura;
 • Schopnost soudržnosti;
 • Just Transition Fund.

Na národní programy je vyhrazeno 25,575 miliardy eur, které jsou rozděleny mezi evropské financování a národní spolufinancování.

Větší část prostředků ve výši 48,492 miliardy eur půjde na financování regionálních programů, které budou podporovat všechny regiony a autonomní provincie.

Rozdělení finančních prostředků ve vztahu k národním plánům a částka, která jim byla přidělena

PNFinanční prostředkyOblast použitíCELKEM (v milionech EUR)*
Škola a dovednostiEFRR; ESF+Celé území státu3.781,0
Výzkum, inovace a konkurenceschopnost pro ekologický a digitální přechodERDFMéně rozvinuté regiony5.636,0
Zabezpečení zákonnostiERDFMéně rozvinuté regiony235,3
Rovnost v oblasti zdravíEFRR; ESF+Méně rozvinuté regiony625,0
Začlenění a boj proti chudoběEFRR; ESF+Celé území státu4.079,9
Mladí lidé, ženy a práceFSE+Celé území státu5.088,7
Metro Plus a středně velká města na jihuEFRR; ESF+Metropolitní města a středně velká města na jihu země3.002,5
KulturaERDFMéně rozvinuté regiony648,3
Schopnost soudržnostiEFRR; ESF+Celé území státu1.267,4
Fond spravedlivého přechoduJTFTaranto a Sulcis Iglesiente1.211,3

* Tabulka zahrnuje příspěvky EU i členských států. K nim je přidán příspěvek PN FEAMPA

PROSTŘEDKY PŘIDĚLENÉ REGIONŮM NA PROVÁDĚNÍ NÁRODNÍCH PLÁNŮ.

REGION PŘIDĚLENÉ ZDROJE  (v milionech EUR, podíly včetně příspěvků EU a vnitrostátních příspěvků) REGION PŘIDĚLENÉ ZDROJE(v milionech EUR, podíly včetně příspěvků EU a vnitrostátních příspěvků)
Abruzzo 1.087,6 P.A. z Bolzana 396,6
Basilicata 983,0 P.A. of Trent 340,7
Kalábrie 3.173,1 Piedmont 2.812,4
Campania 6.973,1 Apulie 5.577,3
Emilia Romagna 2.048,4 Sardinie 2.325,1
Friuli-Venezia G. 738,6 Sicílie 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toskánsko 2.312,5
Ligurie 1.087,5 Umbrie 813,4
Lombardie 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Trh 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 CELKEM 48.491,9

TEMATICKÉ KONCENTRACE

Aby členské státy přispěly k dosažení hlavních cílů strategie Unie, jsou vyzvány, aby soustředily finanční podporu "na intervence, které přinášejí největší přidanou hodnotu" pro dosažení této strategie.

Tematické zaměření ERDF/CF: Itálie se rozhodla dodržet tematické zaměření na úrovni regionálních kategorií.

Tematické zaměření ESF+: ESF+ věnuje zvláštní pozornost sociálnímu začleňování a mladým lidem (tematické zaměření 30% a 15%, jak je uvedeno v tabulce níže).

Členský stát splňuje požadavky na tematickou koncentraci   Procento Předpokládané programy ESF+
Sociální začlenění 30,00%  NP Rovnost ve zdravotnictví ERDF-ESF+, NP Začlenění a boj proti chudobě ERDF-ESF+, PR Abruzzo ESF+, PR Kampánie ESF+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Venezia Giulia, ESF+, PR Lazio, ESF+, PR Ligurie ESF+, PR Lombardie FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardinie FSE+, PR Sicílie FSE+, PR Toskánsko FSE+
Podpora chudých 3,00% NP Začlenění a boj proti chudobě EFRR-ESF+
Podpora zaměstnanosti mladých lidí  15,00% NP Mládež, ženy a práce ESF+, PR Abruzzo FSE+, PR Kampánie FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Ligurie FSE+, PR Lombardie FSE+, PR Marche FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardinie FSE+, PR Sicílie FSE+, PR Toskánsko FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise ERDF-ESF+, PR Puglia ERDF-FSE+, PR Kalábrie ERDF-ESF+, PR Basilicata ERDF-ESF+
Podpora boje proti chudobě infantilní 5,00% NP Škola a dovednosti EFRR-ESF+, NP Inkluze e boj proti chudobě EFRR-ESF+
Budování kapacit stran sociální a nevládní organizace 0,25% NP Školství a dovednosti EFRR-ESF+, NP Rovnost v podnikání zdraví EFRR-ESF+, NP Vyloučení a boj proti chudobě EFRRSE+, NP Mládež, ženy a práce s ESF+ PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Ligurie FSE+, PR Lombardie FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardinie FSE+, PR Sicílie FSE+, PR Toskánsko FSE+, PR Umbrie FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Apulie ERDF-ESF+, PR Kalábrie ERDF-ESF+, PR Basilicata ERDF-FSE+, PN Metro plus a středně velká města na jihu země ERDF-ESF+, NP Kapacita pro soudržnost TP ERDF-ESF+
 

KOORDINACE ÚROVNÍ ŘÍZENÍ

Na národní úrovni zůstává sídlo strategické koordinace politiky soudržnosti potvrzeno v roce 2007. Výbor pro monitorování a doprovodnou činnost při provádění programů (Výbor pro AP), již zavedené v období 2014-2020. Výboru AP předsedá Odbor pro politiku soudržnosti (zřízený v rámci předsednictví Rady ministrů), jakožto národní orgán pro koordinaci fondů politiky soudržnosti, Agentura pro územní soudržnost (ACT) a Národní agentura pro aktivní politiku zaměstnanosti (ANPAL).

Výbor se skládá z řídicích orgánů programu, ústředních správních orgánů odpovědných za horizontální principy, národních orgánů odpovědných za splnění příznivých podmínek, národních koordinačních orgánů cíle EÚS, jakož i meziregionální koordinace EÚS, institucionálního partnerství ( včetně UPI, ANCI a UNCEM) a hospodářsko-sociálních a organizací zastupujících občanskou společnost, a to na základě kritérií, která zajišťují plný soulad s Evropským kodexem chování pro partnerství. Na zasedání výboru jsou zvána příslušná generální ředitelství Evropské komise.

Výbor PA má své vlastní územní a tematické členění v návaznosti na specifika oblastí a odvětvových a horizontálních témat, kterými se má zabývat. Je rozdělen na podvýbory (Podvýbory pro jižní Itálii, monitorování a kontrolu a pro jižní Itálii) Sociální práva). Ten, který se týká oblastí politiky ESF Plus, zaručí konkrétní monitorovací akci pro koordinaci akcí národních a regionálních programů. a alespoň jednou ročně poskytne informace o vymezení a doplňkovosti ESF Plus s ostatními fondy platební agentury nebo s jinými fondy (např. FAMI, EZFRV, PNRR).

S cílem zajistit účinné mechanismy koordinace mezi politikou soudržnosti a PNRR a systematizovat v organické a jednotné vizi opatření politiky soudržnosti s opatřeními podporovanými prostřednictvím nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti, zřídit v rámci výboru zvláštní technický stůl, který se bude scházet nejméně dvakrát ročně.

V programovém období 2021-2027 evropská legislativa potvrzuje posílení principu partnerství, který byl již zaveden v programovém období 2014-2020, pro efektivní a účinné provádění fondů. Za tímto účelem je nezbytné v průběhu celého programového cyklu podporovat maximální zapojení sdružení a zástupců subjektů, které mohou být ovlivněny využíváním fondů politiky soudržnosti nebo které jsou nositeli znalostí a instancemi podpory rozhodovacích procesů, jež se týkají využívání těchto fondů, aby byla zaručena informovaná účast a průběžná diskuse zaměřená na zlepšení přípravy a provádění dohody a programů.

NOVINKY A ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ ASPEKTY PRO SOCIÁLNÍ SEKTOR

Novinkou, která se týká všech odvětví, nejen sociálního, je zjednodušení tematických cílů (z 11 cílů programování 2014-2020 se v programování 2021-27 stalo 5 obecných strategických cílů): jde o novinku, která státům umožňuje pružněji přesouvat zdroje v rámci vlastních opatření a efektivněji je využívat.

ESF+ je hlavním finančním nástrojem pro realizaci Evropského pilíře sociálních práv a nově zahrnuje různé programy programového období 2014-2020, konkrétně Evropský sociální fond (ESF), Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Program zaměstnanosti a sociálních inovací (EaSI) a Program EU v oblasti zdraví.

ESF+ věnuje zvláštní pozornost sociálnímu začleňování a mladým lidem (tematické zaměření 30%, resp. 15%).

INICIATIVY PRO USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU K FONDŮM EU

Snadná Evropa →SNADNÁ EVROPA

Etapy → FASI.biz 

Centrum služeb a dobrovolnictví → Infobandi CSVnet: výběrová řízení a možnosti financování dobrovolnictví a třetího sektoru.

ODKAZY

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.