Tukikeskus

HELPDESK - EU:N VAROJA KOSKEVA SOSIAALIPALVELUJEN NEUVONTAPALVELU

Italia

Tutkimus

Italian käytettävissä olevat varat ohjelmakaudella 2021-2027 on kuvattu seuraavassa asiakirjassa Kumppanuussopimus 2021-2027. Tällä seitsenvuotiskaudella Italialla on käytettävissä 74 067 329 380 euroa EAKR:n, ESR+:n ja JTF:n kautta, johon on lisättävä 987 290 803 euroa FEAMPA:sta, eli yhteensä 75 054 620 183 euroa (42 697 750 649 euroa EU:n rahoitusosuutta ja 32 356 869 534 euroa kansallista rahoitusosuutta) 10 kansallisen ohjelman, 38 alueellisen ohjelman ja 4 Bolzanon ja Trenton autonomisten maakuntien ohjelman hyväksi.

Näihin lisätään Euroopan alueellisen yhteistyön resurssit: Italia osallistuu 19 Interreg-ohjelmaan, joiden kokonaisbudjetti on 1 248 000 000 euroa. Tämä on suurin määrä kaikista edellisistä ohjelmakausista.

Vuosien 2021-2027 rakennerahastojen eurooppalaiset ja kansalliset varat jakautuvat seuraavasti:

 • Kehittyneemmät alueet: 23,882 miljardia euroa (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Trenton ja Bolzanon itsehallintoalueet, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta ja Veneto);
 • Alueet siirtymävaiheessa: (Abruzzo, Marche ja Umbria): 3,612 miljardia euroa;
 • Vähemmän kehittyneet alueet: 46,575 miljardia euroa. (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardinia ja Sisilia).

Vuosien 2021-2027 koheesiopolitiikkaa tukevat tärkeimmät Euroopan rakennerahastot ovat seuraavat:

 1. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)) jonka tavoitteena on edistää Euroopan alueiden talous- ja työllisyyskasvua sekä tasoittaa kehityseroja ja -epätasapainoa;
 2. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), joka tukee jäsenvaltioita korkean ja riittävän työllisyystason sekä oikeudenmukaisen ja osallistavan sosiaalisen suojelun saavuttamisessa;
 3. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKR), joka edistää kestävää kalastusta ja vesiviljelyä, vesien biologisten luonnonvarojen ennallistamista ja säilyttämistä, sinistä taloutta rannikko-, saari- ja sisämaa-alueilla, tukee kalastus- ja vesiviljelyyhteisöjen kehitystä sekä auttaa kansainvälistä hallintoa turvallisten, turvallisten, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen merien ja valtamerten hyväksi;
 4. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), joka tukee alueita, jotka kohtaavat vakavia sosioekonomisia haasteita, jotka johtuvat siirtymisestä kohti ilmastoneutraaliutta, ja haluaa auttaa alueita ja ihmisiä selviytymään tästä siirtymisestä johtuvista sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista.  
 5. Koheesiorahasto (FC), joka on varattu maille, joiden bruttokansantulo henkeä kohti on alle 90% EU:n keskiarvosta, joihin Italia ei kuulu.

SOSIAALIPALVELUJEN TARJOAJILLE ASETETUT TAVOITTEET

Pandemia on osaltaan pahentanut useiden jo ennestään haavoittuvien väestöryhmien oloja. Kiireellisimpiä haasteita erityisesti etelässä ovat nuorten ja naisten osallistuminen työmarkkinoille, koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäiseminen ja torjuminen, korkea-asteen koulutuksen tason nostaminen, erityisesti digitaalisten taitojen vahvistaminen koko eliniän ajan, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen erityisesti alaikäisten osalta, terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys, kulttuurin ja matkailun edistäminen talouskehityksessä, osallisuuden edistämisessä ja sosiaalisessa innovoinnissa.

Sosiaalipalvelujen tarjoajien kannalta erityisen kiinnostavia ovat sopimuksen tavoitteeseen 4 (sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa) kuuluvat toimet, joissa keskitytään seuraaviin painopisteisiin:

 • Ammatti;
 • koulutus;
 • Osallisuus ja sosiaaliturva;
 • kulttuuri ja matkailu.

Viiteohjelmat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

 • PN-koulu ja taidot;
 • NP Osallisuus ja köyhyys;
 • PN Nuoret, naiset ja työ;
 • NP-kulttuuri;
 • PN Metro plus ja keskisuuret kaupungit etelässä;
 • PN Tasa-arvo terveyden alalla.

Rahastot: EAKR, ESR+.

KANSALLISET OHJELMAT

Italian kumppanuussopimuksessa määrätään 10 kansallisen ohjelman perustamisesta, joiden tarkoituksena on toteuttaa seuraavat alat:

 • Koulu ja taidot;
 • Tutkimus, innovointi ja kilpailukyky vihreää ja digitaalista siirtymää varten;
 • Laillisuuden turvaaminen;
 • Terveyden tasa-arvo;
 • Osallisuus ja köyhyyden torjunta;
 • Nuoret, naiset ja työ;
 • Metro plus ja keskisuuret kaupungit etelässä;
 • Kulttuuri;
 • Yhteenkuuluvuuskapasiteetti;
 • Just Transition Fund.

Kansallisiin ohjelmiin on varattu 25,575 miljardia euroa EU:n rahoituksesta ja kansallisesta yhteisrahoituksesta.

Suurempi osa varoista, 48,492 miljardia euroa, käytetään sen sijaan alueellisten ohjelmien rahoittamiseen, joita kaikki alueet ja itsehallintoalueet edistävät.

Varojen jakautuminen suhteessa kansallisiin suunnitelmiin ja niihin kohdennettuihin määriin.

PNRahastotSovellusalueYHTEENSÄ (miljoonaa euroa)*
Koulu ja taidotEAKR; ESR+Koko kansallinen alue3.781,0
Tutkimus, innovointi ja kilpailukyky vihreää ja digitaalista siirtymää vartenEAKRVähemmän kehittyneet alueet5.636,0
LaillisuusvakuusEAKRVähemmän kehittyneet alueet235,3
Terveydenhuollon oikeudenmukaisuusEAKR; ESR+Vähemmän kehittyneet alueet625,0
Osallisuus ja köyhyyden torjuntaEAKR; ESR+Koko kansallinen alue4.079,9
Nuoret, naiset ja työFSE+Koko kansallinen alue5.088,7
Metro Plus ja keskisuuret kaupungit etelässäEAKR; ESR+Suurkaupungit ja keskisuuret kaupungit etelässä3.002,5
KulttuuriEAKRVähemmän kehittyneet alueet648,3
KoheesiokykyEAKR; ESR+Koko kansallinen alue1.267,4
Just Transition FundJTFTaranto ja Sulcis Iglesiente1.211,3

* Taulukko sisältää sekä EU:n että jäsenvaltioiden rahoitusosuudet. Näihin lisätään PN FEAMPA

ALUEILLE KANSALLISTEN SUUNNITELMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON OSOITETUT VARAT.

ALUE OSOITETUT RESURSSIT  (miljoonina euroina, osuudet mukaan lukien EU:n ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet) ALUE OSOITETUT RESURSSIT(miljoonina euroina, osuudet mukaan lukien EU:n ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet)
Abruzzo 1.087,6 Bolzanon p.a. 396,6
Basilicata 983,0 Trentin poliisilaitos 340,7
Calabria 3.173,1 Piemont 2.812,4
Campania 6.973,1 Puglia 5.577,3
Emilia Romagna 2.048,4 Sardinia 2.325,1
Friuli-Venezia G. 738,6 Sisilia 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toscana 2.312,5
Liguria 1.087,5 Umbria 813,4
Lombardia 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Markkinat 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 YHTEENSÄ 48.491,9

AIHEPIIRIKOHTAISET KESKITTYMÄT

Unionin strategian päätavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi jäsenvaltioita kehotetaan keskittämään rahoitustuki "toimenpiteisiin, jotka tuovat suurimman lisäarvon" strategian toteuttamisen kannalta.

EAKR:n/CF:n temaattinen keskittymä: Italia päättää noudattaa temaattista keskittämistä alueluokkien tasolla.

ESR+-aihekohtainen keskittymä: ESR+:ssa kiinnitetään erityistä huomiota sosiaaliseen osallisuuteen ja nuoriin (aihekohtainen keskittyminen 30% ja 15%, kuten jäljempänä olevassa taulukossa esitetään).

Jäsenvaltio täyttää temaattista keskittymistä koskevat vaatimukset.   Prosenttiosuus Suunnitellut ESR+-ohjelmat
Sosiaalinen osallisuus 30,00%  NP Oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa EAKR-ESR+, NP Osallisuus ja köyhyyden torjunta EAKR-ESR+, PR Abruzzo ESR+, PR Campania ESR+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Venezia Giulia, ESR+, PR Lazio, ESR+, PR Liguria ESR+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinia FSE+, PR Sisilia FSE+, PR Toscana FSE+.
Tuki köyhille 3,00% NP Osallisuus ja köyhyyden torjunta EAKR-ESR+ EAKR-ESF+
Nuorten työllisyyden tukeminen  15,00% NP Nuoret, naiset ja työ ESR+, PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinia FSE+, PR Sisilia FSE+, PR Toscana FSE+, PR Toskana FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise EAKR-ESR+, PR Puglia EAKR-FSE+, PR Calabria EAKR-ESR+, PR Basilicata EAKR-ESR+, PR Basilicata EAKR-ESR+
Tuki köyhyyden torjuntaan infantiili 5,00% NP Koulu ja taidot EAKR-ESR+, NP Osallisuus e köyhyyden torjunta EAKR-ESR+
Osapuolten valmiuksien kehittäminen sosiaaliset ja kansalaisjärjestöt 0,25% NP Koulu ja osaaminen EAKR-ESR+, NP Equity in terveys EAKR-ESR+, syrjäytyminen ja köyhyyden torjunta EAKRSE+, NP Nuoret, naiset ja ESR+-työ PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemonte FSE+, PR Sardinia FSE+, PR Sisilia FSE+, PR Toscana FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Puglia EAKR-ESR+, PR Calabria EAKR-ESR+, PR Basilicata EAKR-FSE+, PN Metro plus ja keskisuuret kaupungit etelässä. EAKR-ESR+, NP TA:n koheesiokapasiteetti EAKR-ESR+ EAKR-ESR+
 

HALLINNON TASOJEN YHTEENSOVITTAMINEN

Kansallisella tasolla koheesiopolitiikan strategisen koordinoinnin paikka on edelleen vahvistettu seuraavissa maissa komitea, jonka tehtävänä on seurata ja seurata ohjelmien täytäntöönpanoa (AP-komitea), jotka on jo vahvistettu vuosina 2014-2020. Koheesiokomitean puheenjohtajana toimii koheesiopolitiikasta vastaava osasto (joka on perustettu ministerineuvoston puheenjohtajavaltion yhteyteen), joka on koheesiopolitiikan rahastojen kansallinen koordinointiviranomainen, alueellisen koheesion virasto (ACT) ja aktiivisen työvoimapolitiikan kansallinen virasto (ANPAL).

Komitea koostuu ohjelman hallintoviranomaisista, horisontaalisista periaatteista vastaavista keskushallinnoista, mahdollistavien edellytysten täyttämisestä vastaavista kansallisista viranomaisista, ETC-tavoitteen kansallisista koordinointiviranomaisista sekä ETC:n alueiden välisestä koordinoinnista, institutionaalisesta kumppanuudesta (mukaan lukien UPI, ANCI ja UNCEM) ja talous- ja yhteiskuntaelämän sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöistä sellaisten kriteerien perusteella, joilla varmistetaan kumppanuuden eurooppalaisten käytännesääntöjen täysimääräinen noudattaminen. Euroopan komission toimivaltaiset pääosastot kutsutaan komitean kokouksiin.

PA-komitealla on omat alueelliset ja temaattiset jäsentelynsä, jotka liittyvät käsiteltävien alueiden erityispiirteisiin sekä alakohtaisiin ja horisontaalisiin aiheisiin. Se on jaettu seuraavasti alakomiteat (Etelä-Italiaa, seurantaa ja valvontaa sekä valvontaa koskevat alakomiteat). Sosiaaliset oikeudet). Jälkimmäinen, joka liittyy ESR Plus -ohjelman toimintalohkoihin, takaa erityisen seurantatoimen kansallisten ja alueellisten ohjelmien toimien koordinointia varten. ja toimittaa vähintään kerran vuodessa tietoja ESR Plus -rahaston ja muiden maksusitoumusmäärärahojen tai muiden rahastojen (kuten FAMI, maaseuturahasto, PNRR) välisestä rajauksesta ja täydentävyydestä.

Jotta voidaan taata tehokkaat koordinointimekanismit koheesiopolitiikan ja PNRR-ohjelman välillä ja systematisoida koheesiopolitiikan toimet ja elvytys- ja sopeutumisvälineen kautta tuetut toimet orgaanisen ja yhtenäisen näkemyksen mukaisesti, komiteaan on perustettava erityinen tekninen pöytä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Ohjelmakaudella 2021-2027 EU:n lainsäädännössä vahvistetaan kumppanuusperiaatteen vahvistaminen, joka on jo pantu täytäntöön ohjelmakaudella 2014-2020, jotta varat voidaan panna täytäntöön tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tätä varten on olennaisen tärkeää, että koko ohjelmasuunnittelun ajan edistetään koheesiopolitiikan varojen käyttöön mahdollisesti vaikuttavien tahojen yhdistysten ja edustajien mahdollisimman laajamittaista osallistumista, jotta voidaan taata tietoon perustuva osallistuminen ja jatkuva keskustelu, jonka tavoitteena on parantaa sopimuksen ja ohjelmien valmistelua ja täytäntöönpanoa.

UUTISET JA ERITYISESTI SOSIAALIALAN KANNALTA MERKITYKSELLISET NÄKÖKOHDAT

Kaikkiin aloihin, ei vain sosiaalialaan, vaikuttava uutuus on temaattisten tavoitteiden yksinkertaistaminen (vuosien 2014-2020 ohjelmasuunnittelun 11 tavoitteesta tuli 5 laajaa strategista tavoitetta vuosien 2021-27 ohjelmasuunnittelussa): tämä uutuus antaa valtioille mahdollisuuden siirtää resursseja joustavammin omien toimiensa puitteissa ja tehostaa niiden käyttöä.

ESR+ on tärkein rahoitusväline Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanemiseksi, ja uutuutena se sisältää useita ohjelmakauden 2014-2020 ohjelmia, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston (ESR), nuorisotyöllisyysaloitteen (YEI), vähävaraisimmille suunnatun Euroopan sosiaalirahaston (FEAD), työllisyys- ja sosiaalialan innovaatio-ohjelman (EaSI) ja EU:n terveysohjelman.

ESR+:ssa kiinnitetään erityistä huomiota sosiaaliseen osallisuuteen ja nuoriin (aihekohtainen keskittymä 30% ja 15%).

ALOITTEET, JOILLA HELPOTETAAN EU-VAROJEN SAANTIA

Helppo Eurooppa →EUROOPPA HELPOSTI

Vaiheet → FASI.biz 

Palvelu- ja vapaaehtoiskeskus → Infobandi CSVnet: vapaaehtoistyötä ja kolmatta sektoria koskevat tarjouskilpailut ja rahoitusmahdollisuudet.

VIITTEET

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.