Centrum podpory

HELPDESK - HELPDESK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB O FONDOCH EÚ

Taliansko

Prieskum

Zdroje, ktoré má Taliansko k dispozícii na programové obdobie 2021 - 2027, sú opísané v Dohoda o partnerstve na roky 2021-2027. Na toto sedemročné obdobie má Taliansko k dispozícii 74 067 329 380 EUR z EFRR, ESF+ a JTF, ku ktorým je potrebné pripočítať 987 290 803 EUR z FEAMPA, čo predstavuje celkovú sumu 75 054 620 183 EUR (42 697 750 649 EUR príspevku EÚ a 32 356 869 534 EUR národného príspevku) v prospech 10 národných programov, 38 regionálnych programov a 4 programov autonómnych provincií Bolzano a Trento.

K nim sa pridávajú zdroje Európskej územnej spolupráce: Taliansko sa zúčastňuje 19 programov Interreg s celkovým rozpočtom 1 248 000 000 EUR. Je to najvyššia suma zo všetkých predchádzajúcich programových období.

Európske a vnútroštátne zdroje štrukturálnych fondov na roky 2021 - 2027 sú rozdelené takto:

 • Vyspelejšie regióny: 23,882 miliardy EUR (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, autonómne provincie Trento a Bolzano, Piemont, Toskánsko, Valle d'Aosta a Veneto);
 • Regióny v prechode: (Abruzzo, Marche a Umbria);
 • Menej rozvinuté regióny: 46,575 miliardy EUR. (Basilicata, Kalábria, Kampánia, Molise, Apúlia, Sardínia a Sicília).

Hlavné európske štrukturálne fondy podporujúce kohéznu politiku na roky 2021 - 2027 sú:

 1. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)) ktorého cieľom je podpora hospodárskeho rastu a rastu zamestnanosti v európskych regiónoch a vyrovnávanie rozdielov a nerovnováhy vo vývoji;
 2. Európsky sociálny fond plus (ESF+), ktorý podporuje členské štáty pri dosahovaní vysokej a primeranej úrovne zamestnanosti a spravodlivej a inkluzívnej sociálnej ochrany;
 3. Európsky fond pre námorníctvo, rybárstvo a akvakultúru (EFNR), ktorá podporuje udržateľný rybolov a akvakultúru, obnovu a ochranu vodných biologických zdrojov, modrú ekonomiku v pobrežných, ostrovných a vnútrozemských oblastiach, podporuje rozvoj rybárskych a akvakultúrnych spoločenstiev a pomáha pri medzinárodnom riadení bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov;
 4. Fond pre spravodlivý prechod (JTF), ktorá podporuje územia čeliace vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu prechodu na klimatickú neutralitu a chce umožniť regiónom a ľuďom čeliť sociálnym, hospodárskym a environmentálnym dôsledkom tohto prechodu.  
 5. Kohézny fond (KF), vyhradené pre krajiny s hrubým národným dôchodkom na obyvateľa nižším ako 90% priemeru EÚ, medzi ktoré Taliansko nepatrí.

PRÍSLUŠNÉ CIELE PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Pandémia prispela k zhoršeniu situácie viacerých už aj tak zraniteľných skupín obyvateľstva. Najnaliehavejšími výzvami, najmä na juhu, sú: účasť mladých ľudí a žien na trhu práce; prevencia a boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky; zvyšovanie úrovne terciárneho vzdelávania; posilňovanie zručností, najmä digitálnych, počas celého života; boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, najmä maloletých; odolnosť systému zdravotníctva; posilnenie kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, pre začlenenie a sociálne inovácie.

Pre poskytovateľov sociálnych služieb sú obzvlášť zaujímavé intervencie spadajúce pod CIEĽ 4 dohody o sociálnejšej a inkluzívnejšej Európe, ktoré sa zameriavajú na tieto priority:

 • Povolanie;
 • vzdelávanie a odborná príprava;
 • Začlenenie a sociálna ochrana;
 • kultúra a cestovný ruch.

Referenčné programy na dosiahnutie týchto cieľov sú:

 • PN Škola a zručnosti;
 • NP Začlenenie a chudoba;
 • PN Mládež, ženy a práca;
 • NP Culture;
 • PN Metro plus a stredne veľké mestá na juhu;
 • PN Rovnosť v oblasti zdravia.

Finančné prostriedky: EFRR, ESF+.

NÁRODNÉ PROGRAMY

Talianska dohoda o partnerstve stanovuje vytvorenie 10 národných programov (NP) zameraných na realizáciu týchto oblastí:

 • Škola a zručnosti;
 • Výskum, inovácie a konkurencieschopnosť pre ekologický a digitálny prechod;
 • Zabezpečenie zákonnosti;
 • Rovnosť v oblasti zdravia;
 • Začlenenie a boj proti chudobe;
 • Mladí ľudia, ženy a práca;
 • Metro plus a stredne veľké mestá na juhu;
 • Kultúra;
 • Schopnosť súdržnosti;
 • Prechodný fond.

25,575 miliardy eur je vyhradených pre národné programy medzi európskym financovaním a národným spolufinancovaním.

Väčšia časť zdrojov vo výške 48,492 miliardy eur pôjde na financovanie regionálnych programov, ktoré budú podporovať všetky regióny a autonómne provincie.

Rozdelenie finančných prostriedkov vo vzťahu k národným plánom a suma, ktorá im bola pridelená

PNFinančné prostriedkyOblasť použitiaSPOLU (v miliónoch EUR)*
Škola a zručnostiEFRR; ESF+Celé územie štátu3.781,0
Výskum, inovácie a konkurencieschopnosť pre ekologický a digitálny prechodEFRRMenej rozvinuté regióny5.636,0
Zabezpečenie zákonnostiEFRRMenej rozvinuté regióny235,3
Rovnosť v oblasti zdraviaEFRR; ESF+Menej rozvinuté regióny625,0
Začlenenie a boj proti chudobeEFRR; ESF+Celé územie štátu4.079,9
Mladí ľudia, ženy a prácaFSE+Celé územie štátu5.088,7
Metro Plus a stredne veľké mestá na juhuEFRR; ESF+Metropoly a stredne veľké mestá na juhu3.002,5
KultúraEFRRMenej rozvinuté regióny648,3
Schopnosť súdržnostiEFRR; ESF+Celé územie štátu1.267,4
Fond spravodlivého prechoduJTFTaranto a Sulcis Iglesiente1.211,3

* Tabuľka zahŕňa príspevky EÚ aj vnútroštátne príspevky. K nim sa pridáva PN FEAMPA

ZDROJE PRIDELENÉ REGIÓNOM NA REALIZÁCIU NÁRODNÝCH PLÁNOV

REGIÓN PRIDELENÉ ZDROJE  (v miliónoch EUR, podiely vrátane príspevkov EÚ a vnútroštátnych príspevkov) REGIÓN PRIDELENÉ ZDROJE(v miliónoch EUR, podiely vrátane príspevkov EÚ a vnútroštátnych príspevkov)
Abruzzo 1.087,6 P.A. z Bolzana 396,6
Basilicata 983,0 P.A. z Trenta 340,7
Kalábria 3.173,1 Piedmont 2.812,4
Campania 6.973,1 Apúlia 5.577,3
Emilia Romagna 2.048,4 Sardínia 2.325,1
Friuli-Venezia G. 738,6 Sicília 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toskánsko 2.312,5
Liguria 1.087,5 Umbria 813,4
Lombardia 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Trh 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 SPOLU 48.491,9

TEMATICKÉ KONCENTRÁCIE

S cieľom prispieť k dosiahnutiu hlavných cieľov stratégie Únie sa členské štáty vyzývajú, aby sústredili finančnú podporu "na intervencie, ktoré prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu" na dosiahnutie tejto stratégie.

Tematická koncentrácia EFRR/KF: Taliansko sa rozhodlo dodržiavať tematickú koncentráciu na úrovni regionálnych kategórií

Tematické zameranie ESF+: ESF+ venuje osobitnú pozornosť sociálnemu začleneniu a mladým ľuďom (tematická koncentrácia 30% a 15%, ako je uvedené v tabuľke nižšie).

Členský štát spĺňa požiadavky na tematickú koncentráciu   Percento Plánované programy ESF+
Sociálne začlenenie 30,00%  NP Rovnosť v zdravotníctve ERDF-ESF+, NP Inklúzia a boj proti chudobe ERDF-ESF+, PR Abruzzo ESF+, PR Campania ESF+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Venezia Giulia, ESF+, PR Lazio, ESF+, PR Liguria ESF+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardínia FSE+, PR Sicília FSE+, PR Toskánsko FSE+
Podpora chudobných 3,00% NP Začlenenie a boj proti chudobe EFRR-ESF+
Podpora zamestnanosti mladých ľudí  15,00% NP Mládež, ženy a práca ESF+, PR Abruzzo FSE+, PR Kampánia FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardínia FSE+, PR Sicília FSE+, PR Toskánsko FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise ERDF-ESF+, PR Puglia ERDF-FSE+, PR Kalábria ERDF-ESF+, PR Basilicata ERDF-ESF+
Podpora boja proti chudobe detská 5,00% NP Škola a zručnosti EFRR-ESF+, NP Inklúzia e boj proti chudobe EFRR-ESF+
Budovanie kapacít strán sociálne a mimovládne organizácie 0,25% NP Školstvo a zručnosti EFRR-ESF+, NP Rovnosť v zdravie EFRR-ESF+, NP Vylúčenie a boj proti chudobe EFRRSE+, NP Mládež, ženy a práca s ESF+ PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piemont FSE+, PR Sardínia FSE+, PR Sicília FSE+, PR Toskánsko FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Apúlia ERDF-ESF+, PR Kalábria ERDF-ESF+, PR Basilicata ERDF-FSE+, PN Metro plus a stredne veľké mestá na juhu ERDF-ESF+, NP Kapacita pre súdržnosť TP ERDF-ESF+
 

KOORDINÁCIA ÚROVNÍ RIADENIA

Na národnej úrovni je sídlo strategickej koordinácie kohéznej politiky naďalej potvrdené v výbor, ktorého úlohou je monitorovať a sprevádzať realizáciu programov (výbor AP), už zavedené v rokoch 2014 - 2020. Výboru AP predsedá odbor pre politiky súdržnosti (zriadený v rámci predsedníctva Rady ministrov) ako národný koordinačný orgán pre fondy politiky súdržnosti, Agentúra pre územnú súdržnosť (ACT) a Národná agentúra pre aktívne politiky zamestnanosti (ANPAL).

Výbor sa skladá z riadiacich orgánov programu, ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za horizontálne princípy, národných orgánov zodpovedných za splnenie podmienok, národných koordinačných orgánov cieľa EÚS, ako aj medziregionálnej koordinácie EÚS, inštitucionálneho partnerstva (vrátane UPI, ANCI a UNCEM) a hospodársko-sociálnych organizácií a organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť na základe kritérií, ktoré zabezpečujú úplný súlad s Európskym kódexom správania pre partnerstvá. Na zasadnutia výboru sa pozývajú príslušné generálne riaditeľstvá Európskej komisie.

Výbor PA má svoje vlastné územné a tematické členenie v súvislosti so špecifikami oblastí a odvetvovými a horizontálnymi témami, ktorými sa má zaoberať. Je rozdelený na podvýbory (Podvýbory pre južné Taliansko, monitorovanie a kontrolu a Sociálne práva). Tá, ktorá sa týka oblastí politiky ESF Plus, zaručí osobitnú monitorovaciu akciu na koordináciu činností národných a regionálnych programov a aspoň raz ročne poskytne informácie o vymedzení a komplementárnosti ESF Plus s ostatnými fondmi platobnej agentúry alebo s inými fondmi (ako sú FAMI, EPFRV, PNRR).

S cieľom zaručiť účinné mechanizmy koordinácie medzi kohéznou politikou a PNRR a systematizovať v organickej a jednotnej vízii opatrenia kohéznej politiky s opatreniami podporovanými prostredníctvom nástroja na obnovu a odolnosť sa v rámci výboru zriadi osobitný technický stôl, ktorý sa bude schádzať najmenej dvakrát ročne.

V programovaní na roky 2021 - 2027 európska legislatíva potvrdzuje posilnenie princípu partnerstva, ktorý bol zavedený už v programovaní na roky 2014 - 2020, v záujme účinného a efektívneho využívania fondov. Na tento účel je nevyhnutné počas celého programového cyklu podporovať maximálne zapojenie združení a zástupcov subjektov, ktoré môžu byť ovplyvnené využívaním fondov politiky súdržnosti alebo ktoré sú nositeľmi poznatkov a inštancií podpory rozhodovacích procesov, ktoré sa týkajú využívania týchto fondov, s cieľom zaručiť informovanú účasť a nepretržitú diskusiu zameranú na zlepšenie prípravy a vykonávania dohody a programov.

NOVINKY A OBZVLÁŠŤ DÔLEŽITÉ ASPEKTY PRE SOCIÁLNY SEKTOR

Novinkou, ktorá sa týka všetkých sektorov, nielen sociálneho, je zjednodušenie tematických cieľov (z 11 cieľov programovania na roky 2014 - 2020 sa v programovaní na roky 2021 - 27 stalo 5 všeobecných strategických cieľov): ide o novinku, ktorá umožňuje štátom pružnejšie presúvať zdroje v rámci ich vlastnej činnosti a efektívnejšie ich využívať.

ESF+ je hlavným finančným nástrojom na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a jeho novinkou je, že zahŕňa rôzne programy programového obdobia 2014 - 2020, konkrétne Európsky sociálny fond (ESF), Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), Program zamestnanosti a sociálnych inovácií (EaSI) a Program EÚ v oblasti zdravia.

ESF+ venuje osobitnú pozornosť sociálnemu začleneniu a mladým ľuďom (tematické zameranie 30% a 15%).

INICIATÍVY NA UĽAHČENIE PRÍSTUPU K FONDOM EÚ

Easy Europe →JEDNODUCHÁ EURÓPA

Etapy → FASI.biz 

Centrum služieb a dobrovoľníctva → Infobandi CSVnet: výberové konania a možnosti financovania dobrovoľníckej činnosti a tretieho sektora

ODKAZY

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.