Програма за здравеопазване на ЕС4 - Превенция на незаразните болести в областта на психичното здраве, включително действия в подкрепа на уязвими групи от населението, като мигранти, бежанци, роми и разселени лица от Украйна

Краен срок:  17 октомври - 17:00:00 брюкселско време

 

Целта е насърчаване на психичното здраве и превенция и управление на психични проблеми.. Дейностите ще включват изпълнението на проекти, включващи организации на гражданското общество. да подкрепя органите на държавите-членки при прилагането на всеобхватни политики в областта на общественото здраве в областта на психичното здраве, разработването и трансфера на най-добри практики, разработването на насоки за общественото здраве, подготовката и внедряването на иновативни подходи и проекти в подкрепа на пътищата на пациентите, както и стартирането на целеви проекти в подкрепа на уязвими групи.

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK