Програма за единния пазар (COSME): Европейски мисии на социалната икономика за устойчивост на общността

Краен срок:  7 декември - 17:00 часа брюкселско време

 

Настоящата покана за представяне на предложения има за цел да улесни икономически и екологични промени в рамките на сектор на социалната икономика, особено в селски райони. Поканата също така се основава на предишни инициативи през 2020 г. и 2021 г., като се фокусира върху подобряването на бизнес моделите на социалната икономика в регионален контекст. Тя е в съответствие с Плана за действие за социална икономика на Европейската комисия, представен през декември 2021 г., който има за цел да използва потенциала на сектора на социалната икономика чрез прилагане на конкретни мерки. Настоящата покана за представяне на предложения, в съответствие с точка 3.4 от Плана за действие, подкрепя участниците в социалната икономика при разработването на иновативни и устойчиви практики. които ще стимулират растежа в селските райони, ще повишат конкурентоспособността и ще допринесат за двойния преход към по-устойчива и приобщаваща икономика. В предложението се набляга на увеличаването на предприятията на социалната икономика в селските райони, като се акцентира върху области като екологични иновации, зелен и цифров преход, устойчиво селско стопанство, образование и обучение за безработни, както и инициативи, свързани с Нов европейски Баухаус и подобряване на качеството на живот.

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK