ESF+ EaSI Направление: Социални иновационни практики за борба с бездомността

Краен срок:  14 декември - 17:00:00 брюкселско време

 

Настоящата покана за представяне на предложения има за цел да подкрепи творчески проекти и/или политически мерки, насочени към преодоляване на предизвикателствата, свързани с бездомност и жилищно изключване. Някои от тези мерки могат да се отнасят до стратегии за превенция, достъп до жилища, включително подходи, основани на жилищното настаняване, и услуги, които дават възможност за това, както и изграждане на капацитет на местните заинтересовани страни. участващи в предотвратяването и борбата с бездомността. Задължителната дейност, наречена "интервенции за социални експерименти", може да включва следните дейности, но не се ограничава до тях: (1) Пилотиране на изобретателни проекти и практики, насочени към преодоляване на бездомността и жилищното изключване, което включва строги рамки за оценка и проучване на нови методи за предоставяне на услуги (2) Сътрудничество между публичните органи на различни равнища и ангажиране на различни заинтересовани страни, като например организации на гражданското общество и доставчици на социални жилища (3) Интегрирани подходи, обхващащи превенцията, достъпа до жилище и благоприятните услуги (4) Създаване на иновативни структури за многостепенно управление (5) Проучване на иновативни възможности за финансиране и насърчаване на сътрудничеството за преодоляване на бездомността и жилищното изключване.

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK