5 klíčových faktorů pro zlepšení využívání fondů EU pro sociální začleňování

Odvětví sociálních služeb v Evropě se potýká s rostoucí potřebou péče a podpory, protože poptávka po kvalitních sociálních službách neustále roste. Fondy EU nabízejí možnosti financování projektů v oblasti sociálních služeb, ale přístup k těmto fondům a jejich řízení může být pro mnohé zúčastněné strany náročné. Právě proto byl zahájen projekt Helpdesk, jehož cílem je podpořit sociální služby v lepším přístupu k fondům EU a jejich využívání a pomoci řídicím orgánům při využívání těchto zdrojů.

V počáteční fázi projektu se konsorcium zaměřilo na shromažďování důkazů o využívání ESF+ a EFRR v 27 členských státech a zkoumalo již existující podpůrné struktury v členských státech, které by mohly sociální služby využít k získání přístupu k fondům EU.

Nyní je partnerství plně ponořeno do fáze budování kapacit, hledání řešení, jak překonat byrokratickou zátěž, a poradenství řídícím orgánům a sociálním službám, jaké projekty lze financovat z fondů EU a jaké mají největší sociální dopad.

Na základě těchto poznatků konsorcium určilo pět klíčových faktorů, které mohou zlepšit využívání fondů EU pro sociální začleňování:

1. Vycházejte z potřeb.

Při vytváření evropských projektů je nezbytné vycházet ze sociálních potřeb a priorit zranitelných skupin. Projekt Helpdesk začal fází shromažďování důkazů, včetně průzkumu, jehož cílem bylo získat informace od sociálních služeb a řídicích orgánů o tom, jak vnímají využívání fondů EU pro sociální služby a jaké jsou překážky v 27 členských státech. Prozkoumejte hlavní zjištění na našich stránkách webové stránky

2. Srozumitelnost a sociální vstřícnost fondů EU.

Helpdesk si uvědomuje, že je nutné, aby fondy EU byly pro poskytovatele sociálních služeb srozumitelné a přístupné, a proto vytvořil uživatelsky přívětivé webové stránky, které mají zjednodušit a přizpůsobit fondy EU pro sociální služby. Zjistěte, jak jsou evropské fondy strukturovány v jednotlivých členských státech a jaké jsou jejich cíle, strategické záměry a otevřené výzvy v oblasti sociálních služeb. Mapa znalostí helpdesku. Stále máte otázky týkající se možností financování EU ve vaší zemi, na které naše mapa znalostí neodpověděla? Požádejte naše konzultanty o pomoc!

3. Od příjemce k odborníkům z praxe

Nedostatečná odborná příprava a vzdělání v oblasti evropských fondů je jedním z vnitřních problémů, s nimiž se poskytovatelé sociálních služeb potýkají při přístupu k těmto fondům a jejich využívání. Projekt Helpdesk je nyní ponořen do fáze budování kapacit, kdy se připravuje MOOC, několik školení a brožura Přínosné postupy. Více informací o těchto možnostech online školení naleznete na adrese https://eufunds4social.eu/e-training/ 

4. Maximální využití fondů EU.

Přístup k finančním prostředkům EU na sociální služby a jejich řízení může být pro řídící orgány, jakož i pro zprostředkující subjekty a agentury složitým a náročným úkolem. Proto Helpdesk vyvinul nástroje pro usnadnění, jejichž cílem je zjednodušit a optimalizovat proces přístupu k prostředkům z ESF+ a EFRR a jejich řízení a které budou k dispozici na internetových stránkách Helpdesku do ledna 2024. 

5. Podpora spolupráce. 

Spolupráce mezi řídicími orgány, sociálními službami a Evropskou komisí je klíčová pro zajištění souladu priorit financování se sociálními potřebami a intervencemi založenými na důkazech. Proto se připravuje technický návod, který má prozkoumat řešení, jak maximalizovat sociální dopad ESF+ a EFRR pro účinné intervence v sociálních službách, a bude k dispozici na internetových stránkách Helpdesku do ledna 2024. 

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK