Програма за здравеопазване на ЕС4 - Превенция на незаразните болести в областта на деменцията и други неврологични разстройства

Краен срок:  17 октомври - 17:00:00 брюкселско време

 

Дейностите ще обхванат превенцията и грижите за деменция и други неврологични заболявания. Те ще включват изпълнение на проекти с участието на организации на гражданското общество в подкрепа на органите на държавите-членки при прилагането на всеобхватни политики в областта на общественото здраве, разработване и трансфер на най-добри практики, разработване на насоки в областта на общественото здраве, подготовка и въвеждане на иновативни подходи и проекти в подкрепа на пътя на пациента, както и стартиране на проекти, като например за обучение, здравна осведоменост и здравна грамотност, които се очаква да имат значително въздействие върху общественото здраве. Дейностите следва да включват и измерение на справедливостта и да целят намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването.

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK